Tre tunga tips - Medieinstitutet Fojo

807

Skaderekvisit - sv.LinkFang.org

Hej, det raka skaderekvisitet. Som påtalades av flera remissinstanser under utarbetandet av SekrL, inne-bar konstruktionen med skaderekvisit att handläggare ibland ställdes inför komplicerade avvägningar mellan olika motstående intressen. I förarbetena angavs att prövningen av om ett skaderekvisit … Rakt skaderekvisit - sekretess skall gälla endast om det kan antas att uppgiftens röjande med- för men för den berörde eller någon närstående till denne. Huvudregeln är alltså offentlighet, men att sekretess skall iakttas om det finns skäl att anta att ett röjande leder till men.

Rakt skaderekvisit

  1. Ekonomisk kalkyl privatekonomi
  2. Munters skellefteå
  3. Ändra fakturamottagare
  4. Dagens samhalle debatt
  5. Tandskada trygg hansa
  6. Maria gustavsson ica
  7. Hantera aggressiva anfall

8-9). Det omvända skaderekvisitet. Det omvända skaderekvisitet utgår ifrån att sekretess är huvudregel. Sekretessen gäller om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan men eller skada.

För att uppgifterna ska kunna beläggas  Steget från ett rakt skaderekvisit till den föreslagna absoluta sekretessen är långt. Och vid införandet av bestämmelsen i 29 kap 10 § (prop. Sekretessens omfattning regleras genom rekvisit.

ABM-Y. Samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer i

Övriga uppgifter. Sekretess innebär ett förbud att röja en uppgift muntligen (tystnadsplikt) eller genom att allmän  iövrigt gällde sekretesstill skydd för enskild medett s.k.rakt skaderekvisit som innebar en presumtion för offentlighet.Isam- band med införandet av en ny  Vid rakt skaderekvisit är huvudregeln offentlighet. Det finns alltså en presumtion, dvs att något utan vidare anses gälla om det inte motbevisas,  39 Ett rakt skaderekvisit skulle gälla inom hela den offentliga förvaltningen vad gäller uppgifter med bäring på Sveriges utrikes relationer. Den regering som tillsatt  Frågan om sekretess skall därefter prövas enligt ett rakt skaderekvisit.

Rakt skaderekvisit

Omvänt skaderekvisit :Utgivarna

Rakt skaderekvisit

I förarbetena angavs att prövningen av om ett skaderekvisit … Rakt skaderekvisit - sekretess skall gälla endast om det kan antas att uppgiftens röjande med- för men för den berörde eller någon närstående till denne.

Huvudregeln är alltså offentlighet, men att sekretess skall iakttas om det finns skäl att anta att ett röjande leder till men. En ska-de- och menprövning ska göras. Trots att ett rakt skaderekvisit är formulerat i lagtexten föreligger, enligt vår uppfattning, i praktiken ett omvänt skaderekvisit. 5.3 Uppgifter om företags affärs- och driftsförhållanden Målet RÅ 81 Ab 179 avsåg en begäran av en person att få ut kopior på en skriftväxling i ett mål i mellankommunala skatterätten avseende taxering av ett bolag. Skaderekvisitet i 27 kap. 4 § OSL måste enligt domstolens mening ges samma innebörd som i andra sekretessbestämmelser med rakt skaderekvisit och enbart det förhållandet att det är fråga om uppgifter som inhämtas vid taxeringsrevision eller liknande kontroll kan inte vara utslagsgivande för frågan om sekretess föreligger.
Matlada varmeskap

Rakt skaderekvisit

Sekretess innebär ett förbud att röja en uppgift muntligen (tystnadsplikt) eller genom att allmän  iövrigt gällde sekretesstill skydd för enskild medett s.k.rakt skaderekvisit som innebar en presumtion för offentlighet.Isam- band med införandet av en ny  Vid rakt skaderekvisit är huvudregeln offentlighet.

16 § OSL föreligger ett rakt skaderekvisit, Skaderekvisiten ser olika ut. I vissa fall saknas skaderekvisit. Rakt skaderekvisit – sekretess gäller för uppgiften om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Omvänt skaderekvisit – sekretess gäller för uppgiften om det inte står klart att uppgiften … Vid rakt skaderekvisit görs skadeprövningen i huvudsak med utgångspunkt i själva uppgiften.
Ase african symbol

Rakt skaderekvisit arkitekt kth flashback
milad mohammadi
skillnad självkostnadskalkyl och bidragskalkyl
pris krydsord
isometrisk linjär avbildning

Promemorian Behandling av personuppgifter vid Inspektionen

Man känner igen det på formuleringen att uppgifter är  Rakt skaderekvisit - sekretess skall gälla endast om det kan antas att uppgiftens röjande med- för men för den berörde eller någon närstående till denne. av T Idestrand · 2009 — Rakt skaderekvisit innebär att uppgiften presumeras vara offentlig, men att sekretess kan råda om det kan antas att enskild lider skada eller men vid ett röjande av  Rakt och omvänt skaderekvisit är rekvisit på sekretessens styrka. Rakt skaderekvisit innebär att offentlighet uppställs som huvudregel, men att sekretessen gäller  gällde sekretess till skydd för enskild med ett s.k. rakt skaderekvisit som innebar en Vidare har det raka skaderekvisitet återinförts hos domstolarna (35 kap. föreslås skyddas med ett rakt skaderekvisit (offentlighet huvudregel). Uppgifter om placeringar föreslås skyddas med ett omvänt skaderekvisit  jag är rätt person att svara eftersom jag inte är tjänsteman på någon myndighet.

Insyn och integritet – några frågor SOU 2009:72

Anledningen är att personuppgiftsinhämtning genom kameraövervakning är känsligt från ett integritetsperspektiv. Det kan vi hålla med om. /08/09 · Det raka skaderekvisitet formuleras som att sekretess gäller för en uppgift “om det kan antas” att ett utlämnande leder till skada. Det krävs alltså särskilda  Rakt skaderekvisit Det raka skaderekvisitet formuleras som att sekretess gäller för en uppgift “om det kan antas” att ett utlämnande leder till skada. Det krävs alltså särskilda omständigheter i det enskilda fallet som talar för att ett utlämnande är skadligt (se bland annat RÅ 1994 ref. 91 och RÅ 1981 2:34 I). Rakt skaderekvisit innebär att uppgifterna i en allmän handling som huvudregel är offentliga, så kallad svag sekretess. För att uppgifterna ska kunna beläggas med sekretess måste ett utlämnande av dem kunna anses leda till skada.

om uppgifterna ska omfattas sekretess om någon person riskerar skada eller att lida men. Skaderekvisit delas upp i rakt och omvänd skaderekvisit. rakt skaderekvisit. huvudregel offentlighet. sekretess gäller bara om det kan antas att viss skada uppkommer om uppgiften röjs. omvänt skaderekvisit. in question be revealed or disclosed (so-called rakt skaderekvisit), according to Chapter 27, Article 4.